Sidebar

 

Dalyko pavadinimas

Mokslo kryptis kodas

Kamieninis padalinys

Šakinis padalinys (-iai)

Cheminių junginių rizikos aplinkai vertinimas

Ekologija ir aplinkotyra N 012

Gyvybės mokslų centras

Biomokslų institutas

Dalyko apimtis kreditais

10

Studijų būdas

Kreditų skaičius

Studijų būdas

Kreditų skaičius

paskaitos

0

konsultacijos

1

individualus

9

seminarai

0

Kurso tikslai

Pagilinti žinias apie 1) cheminių medžiagų patvarumo, bioakumuliacinės gebos ir toksiškumo vertinimo metodus; 2) šiuolaikinius biotestavimo metodus ir bioindikacija pagrįstas taršos ir pavojaus aplinkai vertinimo sistemas; ir 3) cheminių junginių rizikos aplinkai ir žmogui vertinimo sistemas.

Pagrindinės temos

Cheminių medžiagų rizikos vertinimo pagrindiniai etapai, duomenų šaltiniai ir reikalavimai duomenims. Susirūpinimą keliantys aplinkos teršalai: fizikinės-cheminės savybės, šaltiniai, toksiškumas ir pagrindinės taršos problemos. Cheminių junginių koncentracijos aplinkoje prognozavimas. Savybės, lemiančios jų sklaidą aplinkoje. Standartiniai (ISO, OECD) cheminių junginių biologinio skaidymo metodai: reikalavimai eksperimento planui ir proceso kokybės užtikrinimui.  Cheminių junginių efektų įvertinimo etapas. Standartiniai (ISO, OECD) ekotoksikologiniai ūminio ir chroniško toksiškumo testai: rekomenduojamos biologinės rūšys, matuojami rodikliai, eksperimento planas, reikalavimai kokybės užtikrinimui, aplinkos sąlygų įtaka. Cheminių junginių rizikos aplinkai (PEC/PNEC) skaičiavimo principai. Bioindikacija pagrįsti taršos pavojaus aplinkai vertinimo metodai. Biomonitoringas in situ. Biožymenys, klasifikacija, panaudojimas ir reikšmė cheminių junginių rizikos aplinkai vertinime. Paviršinio vandens,nuotekų, dugno nuosėdų  bioindikacija pagristas kokybės vertinimas. Medicininės toksikologijos ūminio peroralinio (fiksuotų, kartotinų dozių), inhaliacinio, akių, odos dirginimo, įjautrinimo bei chroniško toksiškumo testai. Cheminių junginių rizikos sveikatai vertinimo principai. Europos Sąjungoje galiojanti cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos, apribojimų, klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, ją reglamentuojantys teisės aktai (REACH ir CLP reglamentai).

Pagrindinė literatūra

  • Četkauskaitė A. ir bendraautoriai Mokomoji medžiaga: Ekotoksikologija, toksikologija ir cheminių medžiagų rizikos vertinimas, 2005.
  • Van Leeuwen C.J. and VermeireT.G. (Eds.). Risk Assessment of Chemicals. An Introduction.2nd ed. Springer 2007, 718 p.
  • Den Besten P.J., Munawar M (Eds.). Ecotoxicological Testing of Marine and Freshwater Ecosystems: Emerging Techniques, Trends, and Strategies. Taylor and Francis informa, CRC Press, Boca Raton, 2005, 271 p.
  • Calow P. (Ed.). Handbook of Environmental Risk Assessment and Management. Blackwell Science Ltd, 1998, 590 p.
  • Duomenų bazių tinklas: http://toxnet.nlm.nih.gov/;
  • Naujausi moksliniai straipsniai, apžvalgos šiuose žurnaluose: Integrated environmental assessment and management, Aquatic Toxicology, Chemosphere, Ecological Indicators, Environmental Toxicology and Chemistry, Ecotoxicology and Environmental Safety.

Vertinimo strategija

Vertinimo kriterijai

Egzaminas

Dėstomo dalyko galutinis įvertinimas susideda iš studijų dalyko pranešimo ir atsakymų į pateiktus klausimus iš viso dalyko kurso suminio įvertinimo 10 balų skalėje su svertiniais koeficientais atitinkamai 0,7 ir 0,3.

Maksimalus pranešimo balas – 10.

Vertinami šie aspektai:

  • Darbo struktūra ir apimtis: atitinka formą, yra visos reikiamos dalys (mokslo žiniomis grįstas įvadas, problema, analizė ir interpretacija; išvados), darbas yra tinkamos apimties (2 balai);
  • Analizė ir išvados: analizė labai išsami paremta naujais moksliniais straipsniais ar informaciniais pranešimais, išvados pagrįstos, formuluojamos remiantis analizuotos medžiagos duomenimis (7 balai); jei analizė atlikta, bet nėra išsami, išvados ne visada pagrįstos, skiriama 2 balai, už paviršutinišką analizę balai neskiriami.
  • Mokslinis stilius ir pranešimo kultūra: tinkamai elgiamasi su šaltiniais ir citatomis; formuluotės ir stilius atitinka mokslinio darbo reikalavimus (1 balas).

Atsakymų į klausimus vertinimo kriterijai: 10-9 – Puikios arba labai geros žinios ir gebėjimai. Sugebama vertinti ir taikyti žinias. 8 – geros žinios ir gebėjimai, gali būti neesminių klaidų. Sugebama apibendrinti. 7 – Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra klaidų. Sugebama analizuoti. 6 – Žinios ir gebėjimai nesiekia vidutinių, yra esminių klaidų. Sugebama suprasti. 5 – Žinios ir gebėjimai dar tenkina minimalius reikalavimus, daug klaidų. Suprantama tik iš dalies. 4-1 – Netenkinami minimalūs reikalavimai.

Konsultuojančio (-ių) dėstytojo (-ų) vardas, pavardė

Pedagoginis

vardas

Mokslo

laipsnis

El. paštas

Virginija Kalcienė

   

Patvirtinta Gyvybės mokslų centro Doktorantūros mokyklos Tarybos posėdyje 2021-10-14, protokolo Nr. (4.10)600000-KT-.

Tarybos pirmininkė dr. Daiva Baltriukienė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos