Sidebar

Stipendijos

Įmokos už studijas

Mokėjimas už studijas

Studijų įmokos gali būti:

 • studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą – įmoka lygi metinei studijų kainai;
 • įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas / klausytojas už pasirinktus studijų dalykus (modulius ar jų dalis) ar asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai, padaugintai iš studijų dalyko (modulio ar jo dalies) kreditų skaičiaus;
 • įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas / klausytojas, eksternu savarankiškai studijavęs akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyta tvarka laikyti leistinus dalykus (modulius). Ši įmoka lygi 25 proc. įmokos už dalyką (modulį);
 • įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą – studijų įmoka už dalyko (modulio) kartojimą, pakartotinį mokslo tiriamojo, kursinio darbo rengimą ir gynimą. Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai, padaugintai iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus;
 • dalinė studijų įmoka – studento mokama studijų kainos dalis, nedengiama iš valstybės biudžeto ir lygi Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos (BSI) 4 dydžiams. Taikoma asmenims, priimtiems į VU visiškai ar iš dalies valstybės biudžeto lėšomis apmokamų studijų vietas iki 2009 m.

Studijų įmokų mokėjimo terminai

 • Studentai, priimti į pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) studijų pirmo kurso valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainą semestrui sumoka iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą semestrui turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą turi būti sumokėta iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Studijų įmoka už dalyko egzamino laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino laikymo.

Studijų įmokų atidėjimas, sumažinimas ir leidimas mokėti dalimis

Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, gali būti atidėtas dalinės arba visos studijų įmokos sumos mokėjimo terminas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).

Studijų įmoką gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis, tačiau pirmoji įmoka negali būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos.

Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su universitetu iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ar gegužės 1 d. (pavasario semestre).

Studijų įmoka gali būti sumažinta:

 • visų pakopų studijose studijuojantiems Vilniaus universiteto darbuotojams, jų šeimos nariams;
 • aktyviai sportuojantiems ir universitetui atstovaujantiems studentams;
 • aktyviai universiteto mokslinėje veiklos dalyvaujantiems studentams.

Studijų įmoka gali būti sumažinta ir kitais akademinio kamieninio padalinio tarybos nustatytais atvejais.

Visais atvejais studijų įmoka yra sumažinama vienam semestrui ne mažiau kaip 30 procentų ir ne daugiau kaip 90 procentų.

Kai studentas studijuoja mažiau kreditų, nei numatyta studijų plane, studijų kaina semestrui yra sumažinama proporcingai anksčiau studijuotų ir einamajame semestre įskaitytų kreditų skaičiui.

Studijų įmokų grąžinimas 

Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui, grąžinamos tokia tvarka:

 • nutraukus sutartį iki studijų semestro pradžios – grąžinama 100 proc. sumokėtos studijų kainos už semestrą, kuriame studentas nestudijavo;
 • nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 proc. studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 proc. studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.) – grąžinama suma, lygi 40 proc. studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 proc. studijų kainos semestrui;
 • nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau – įmoka negrąžinama.

Studentams, klausytojams, kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre iki vasario 28 d.), grąžinama 100 proc. sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.

Svarbu! Prašymai dėl studijų įmokų sumažinimo, atidėjimo, leidimo mokėti dalimis bei grąžinimo teikiami akademinio kamieninio padalinio vadovui.

Vilniaus universiteto studentų studijų finansavimo valstybės lėšomis skyrimo, nutraukimo ir sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

Parama

Paskolos

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-07 nutarimu Nr. 480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo aprašą (toliau – Aprašas). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos yra teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.

Valstybės paskolos

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t.y. 524,83 Lt (152 EUR). 

Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fonde). Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

Valstybės remiamos paskolos

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

 1. paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies, ši paskola pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą);
 2. paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI, ši paskola pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį);
 3. paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7872,38 LT / 2280 EUR), ši paskola pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą).

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamas paskolas galima skolintis tiek litais, tiek eurais.

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos studijų kainai sumokėti, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos