Sidebar

Programos, klubai ir projektai

Vilniaus universiteto Debatų klubas

Vilniaus universiteto Debatų klubas jau 18 metų puoselėja ir ugdo kritinį mąstymą, gebėjimą racionaliai argumentuoti. Klubo nariai mokosi suregzti logiškus ar­gumentus ir diskusijoje atremti oponentų mintis, čia kiekvienas gali pato­bulinti tiek retorikos gebėjimus, tiek anglų kalbos žinias. Susirinkimuose nagrinė­jame pasaulio aktualijas, analizuojame viešąsias kalbas, jų struktūras, argumentų kūrimą, stilistiką. Taip pat siekiame to­bulinti gebėjimą įrodyti komandos argu­mentų teisingumą, išsiugdyti budrų kritinį mąstymą.

Susisiekime:

VŠĮ Vilniaus universiteto būstas

 

VšĮ Vilniaus universiteto būstas dalininkai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Ši įstaiga administruoja, tvarko ir rūpinasi bendra­bučiais, nuolat juos renovuoja ir sprendžia studentams kylančias problemas. Nesibai­mink ir kreipkis į savo bendrabučio admi­nistratorių, jis privalo Tau padėti.

Dėl detalesnės informacijos rašyk

VU SA programa „Be etikečių“

„Be etikečių“ – VU SA programa, aktyviai veikianti socialinės atskirties mažinimo ir žmogaus teisių srityse. Programa siekiama skatinti pagarbą Vilniaus universiteto ben­druomenėje, didinti jo atviru­mą, skatinti visapusę socialiai pažeidžia­mų grupių integraciją. Taip pat programa vykdo fotografijos projektą „VU veidai“, kuriuo siekiama atskleisti Vilniaus universi­teto studentų, dėstytojų ir alumnų išskir­tinumą.

Susisiekime:

ESN Vilnius University

Erasmus Student Network Vilnius Uni­versity (ESN VU) – VU SA programa, skati­nanti studentų mobilumą ir padedanti užsienio studentams integruotis Vilniaus universitete supažindinant juos su studijų tvarka, mūsų šalies kultūra bei tradicijomis. ESN VU mentoriauja per 100 studentų-sa­vanorių, teikiančių akademinio ir praktinio pobūdžio pagalbą kolegoms iš daugiau kaip 60 pasaulio valstybių.

Nori prisijungti?

Susisiekime:

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas

 

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas (VU JEK) – VU SA klubas, vienijantis jaunimą, besidomintį įvairių rūšių energe­tika ekonominiais, politiniais ir techniniais aspektais. Klubo nariai vyksta į ekskursijas po skirtingus energetikos objektus ir ins­titucijas, rengia viešas paskaitas, savano­riauja, organizuoja arba patys dalyvauja projektuose bei svarbiausiose nacionali­nėse ir tarptautinėse konferencijose.

Susisiekime:

Vilniaus universiteto Karjeros dienos

Vilniaus universiteto Karjeros dienos – vienas didžiausių VU SA renginių, kuriuo siekiama padėti studentams įsitvirtinti darbo rinkoje ir tapti paklausiais savo sri­ties specialistais. Tai – vienintelis Lietuvoje karjeros dienų projektas, savarankiškai or­ganizuojamas studentų atstovybės. Kar­jeros dienų metu studentai kviečiami dalyvauti paskaitose, greituosiuose darbo pokalbiuose, tradicinėje kontaktų mu­gėje.

Susisiekime:

Vilniaus universiteto Kendo klubas

Vilniaus universiteto Kendo klubas – tai japoniško fechtavimo studija, skirta tiek pradedantiesiems, tiek norintiems tobu­linti jau turimus įgūdžius. VU Kendo klu­bas siekia burti japoniškais kovos menais besidominčius studentus, garsinti universiteto vardą Lietuvoje bei pasaulyje dalyvaujant varžybose ir kituose rengi­niuose.

Susisiekime:

VU SA kuratorių programa

Kuratorių programa – VU SA iniciatyva, ku­rios dalyviai – vyresnių kursų savanoriai stu­dentai padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą. Kuratoriai supažindina pirmakursius su studijų tvar­ka, VU tradicijomis, padeda spręsti akade­minius ir socialinius klausimus, teikia visą informaciją bei pagalbą, kurios gali prireikti įstojus.

Nori tapti kuratoriumi?

Susisiekime:

Vilniaus universiteto Rašytojų klubas

Vilniaus universiteto Rašytojų klubas – draugija, vienijanti rašančius ir literatūra besidominčius VU studentus. Svarbiausi šio VU SA klubo tikslai – suteikti kiekvie­nam rašančiam ar literatūra besidomin­čiam studentui galimybę tobulinti savo žinias bei gebėjimus, skatinti viešinti savo kūrybą ir dirbti komandoje.

Susisiekime:

VU SA programa „Sąžiningai“

„Sąžiningai“ – VU SA programa, puoselė­janti universiteto bendruomenės akademinę etiką, vykdanti akademinio nesąžiningumo prevenciją: mažinanti nusirašinėjimo, plagijavimo, rašto darbų pirkimo atvejus. Šiuo tikslu „Sąžiningai“ nariai preventyviai stebi studentų atsiskai­tymus, organizuoja įvairaus pobūdžio aka­deminius renginius, diskusijas, informa­cines kampanijas, atlieka tyrimus, rengia straipsnius, apžvalgas.

Susisiekime:

Vilniaus universiteto radijas „Start FM“

„Start FM“ – VU SA ir Vilniaus universiteto radijo stotis, suteikianti plačias saviraiškos galimybes studentams. Tai – vienintelė Lietuvoje studentų radijo stotis, padedanti rengti būsimus žurnalistus, programuoto­jus ir kitų sričių specialistus. Universiteto bendruomenės nariai veda įvairaus pobū­džio laidas.

Nori prisijungti?

Susisiekime:

„Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“

„Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ (SMMS) – VU SA organizuo­jama trijų dienų stovykla vyresnių klasių mokiniams, norintiems iš arčiau susipažin­ti su Vilniaus universitetu ir juos dominan­čiomis studijomis. Šios iniciatyvos rezulta­tas – stovykla, sudaranti terpę tobulėti ne tik mokiniams, bet ir ją organizuojantiems studentams.

Nori prisijugti?

Susisiekime:

VU SA projektas „Studentiško gyvenimo vadovas“

„Studentiško gyvenimo vadovas“ – pirma­kursiams skirtas VU SA leidinys, padedantis naujiems studentams sklandžiai integruo­tis į Vilniaus universiteto bendruomenę. Daugiau kaip 10 metų leidžiamoje knygo­je pirmakursiai gali rasti atsakymus į daž­niausiai kylančius klausimus apie studijas, finansinę paramą ir kita.

Susisiekime:

VŠĮ VU studentų investicinis fondas

Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas (VU SIF) – VU SA įsteigtas pirmasis ir didžiausias toks fondas Lietuvoje, ska­tinantis jaunimą domėtis investicijų val­dymu. Kasmet iš septynių VU studentų suburiama fondo valdybos ko­manda, kuri įgyja galimybę valdyti tikrą in­vesticinį portfelį, kurio vertė viršija 6 tūkst. eurų, analizuoti Baltijos biržos naujienas ir publikuoti žurnale „Investuok“.

Nori prisijungti?

Susisiekime:

VŠĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika

VU SA ir partnerių įsteigta Vilniaus uni­versiteto Teisės klinika (VU TK) – analogų Lietuvoje neturintis nemokamos teisinės pagalbos projektas, kuris suteikia tikros profesinės praktikos galimybę vyresnių­jų kursų teisės studentams, o visuomenei siūlo nemokamą teisinę pagalbą. VU TK steigėjai yra Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė ir advo­katų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“. Pagrindiniai įstaigos tikslai: skatinti teisinių paslaugų neišgalinčius nusipirkti asmenis įgyvendinti ir ginti turimas teises, remti verslumą Lietuvoje, padėti nevyriausy­binėms organizacijoms efektyviau veikti teisėkūros srityje.

Susisiekime: