Sidebar

Akademinė informacija

Atsiskaitymai

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu, raštu ir žodžiu arba kompiuteriu (prilyginama egzaminui raštu).

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.

Pagrindinis ir pratęstas egzaminų laikymo laikotarpis

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų laikymo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Jei negali atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, padalinio vadovo (dekano) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinio egzaminų laikymo laikotarpio metu arba pratęsti egzaminų laikymo laikotarpį. Egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį privalu per 3 darbo dienas nuo numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti padalinio administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) galima vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites, o jei egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra skola.

Norint likviduoti skolą, reikia kartoti kursą ir kreiptis į padalinio administraciją prieš semestrą ar jo pradžioje ir pateikti atitinkamą prašymą. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1 / 60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.

Taip pat yra galimybė dalyką išsilaikyti eksternu, kuris sudaro 25 proc. viso kurso kartojimo sumos.

Neišlaikytas egzaminas po kurso kartojimo perlaikymo yra laikomas akademine skola, kitaip sakant, jei dalyko egzaminas neišlaikomas.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, akademinių skolų arba bendra jų suma viršija nurodytą kreditų skaičių, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš universiteto.

BUS ir pasirenkamieji dalykai

Bendrosios universitetinės studijos

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bendrojo išsilavinimo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programose.

Sužinoti, ar studijų programoje numatyti BUS dalykai, galima apsilankius VU informacinėje sistemoje ▸ Studijos ▸ Studijų programos planas. Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Pasitikrinti, kurie dalykai bus siūlomi kitame semestre, galima BUS tinklalapyje.

Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus? Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre, registracija vykdoma per pirmąsias dvi gegužės savaites; papildoma registracija vykdoma pirmas dvi rugsėjo savaites. Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre, registracija vykdoma per pirmąsias dvi gruodžio  savaites; papildoma registracija vykdoma pirma dvi vasario savaites. Apie tikslią registracijos pradžios datą būsi informuotas elektroniniu pranešimu, kurį gausi į savo VU el. pašto dėžutę.

Užsiregistruoti į BUS dalykus reikia prisijungus prie VU informacinės sistemos ▸ Registracijos ▸ BUS registracija.

Pasirenkamieji dalykai

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, o pasirenkamieji dalykai (moduliai) iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties išsilavinimą.

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Jeigu nesieki gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje, pasirenkamuosius dalykus (modulius) gali rinktis iš visų universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytą tvarką.

Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tik tuose semestruose, kuriuose jie numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus ir gretutines studijas

Semestro pabaigoje vyksta registracija į kito semestro pasirenkamuosius dalykus / modulius, jei esi pasirinkęs gretutines studijas, į gretutinių studijų dalykus / modulius. Registracijos pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o rudens semestro – gegužės 15 d. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo užsiregistruoti per pirmas dvi semestro savaites.

Papildomų užsienio kalbų studijos

Vilniaus universitete taip pat gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą.

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima nuo rugsėjo 1 d. 18 val. iki rugsėjo 14 d. (imtinai) prisijungus prie VU informacinės sistemos ▸ Registracijos ▸ Kita užsienio kalba. Čia taip pat rasi informacijos apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius.

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl vieno semestro kalbos studijos atsieis 55 Eur.

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama papildoma pažyma.

Akademinės atostogos ir studijų stabdymas

Akademinės atostogos

Akademinės atostogos suteikiamos studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros (pateikus tai įrodančius dokumentus) arba dėl kitų asmeninių priežasčių.

Studentui akademinės atostogos dėl ligos suteikiamos iki 2 metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – ne ilgiau kaip 3 metams, o dėl asmeninių priežasčių – iki 1 metų.

Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo padalinio vadovui dienos.

Studijų stabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip metams sustabdyti studijas.

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti dekanui prašymą, kuriame būtų nurodytos svarios studijų stabdymo priežastys.

Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios.

Apeliacijos ir ginčai

Apeliacijos

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Apeliacijas nagrinėja padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija, kurią sudaro 6 nariai, iš kurių 3 skirti Studentų atstovybės.

Norėdamas pateikti apeliaciją, turi raštu kreiptis į kamieninio akademinio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

 • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pareiškėjo parašas.

Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Jeigu egzaminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t. y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi 2 dienas apeliacijai teikti.

Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Apeliacijos turi būti motyvuotos – tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtum surašyti visus argumentus, kodėl nesutinki su įskaitos arba egzamino įvertinimu, arba pagrįsti procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija atmetama.

Kamieninio akademinio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami centrinei Ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kol akademinio kamieninio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Kamieninio akademinio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostataiapeliacijos formaapeliacijos pavyzdys.

Ginčai

Akademinio kamieninio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija taip pat nagrinėja ir studijuojančiųjų pateiktus pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje.

Pareiškimus komisijai gali teikti kiekvienas universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės pažeidžiamos. Komisija nagrinėja pareiškimus tik dėl tame padalinyje dirbančių universiteto bendruomenės narių.

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo.

Norėdamas pateikti pareiškimą, turi raštu kreiptis į kamieninio akademinio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisiją. Pareiškime turi būti:

 • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • apibūdintas pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pareiškėjo parašas.

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo padalinyje. Komisijos priimtas sprendimas dėl ginčo gali būti skundžiamas centrinei Ginčų nagrinėjimo komisijai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys komisijos nariai skiriami iš padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys – iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

Kol akademinio kamieninio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Susipažinti su akademinių kamieninių padalinių ginčų komisijos sudėtimis gali čia.

Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikomas grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijų atnaujinimas – grįžimas į studijas po jų nutraukimo.

Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą kamieninio akademinio kamieninio vadovui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė kamieninių akademinių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per 1 metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Jei esama daugiau nei 15 kreditų apimties studijuotos ir ketinamos studijuoti programos skirtumų, jie turi būti likviduoti iki studijų atnaujinimo.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš universiteto pašalintas asmuo studijas atnaujinti gali ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

 • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
 • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
 • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

Studijų atnaujinimo VU tvarkos aprašasVU Studijų nuostatai.